Bylaws

Statuten MolecularDiagnostics.be

 

TITEL I: NAAM - ZETEL – DOEL/VOORWERP - DUUR

 

ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: MolecularDiagnostics.be, afgekort MD.be.

ARTIKEL 2
De vzw is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vereniging is gevestigd te Leenhof 9, 8310 Assebroek.
Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.
De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het bevorderen van de kennis, de samenwerking, de kwaliteit, de opleiding en het wetenschappelijk onderzoek in de moleculaire diagnostiek.
De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn: het organiseren van lezingen, workshops, wetenschappelijke ontmoetingen en events, …
De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.
De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.
De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen.
De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Niet-effectieve leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De interne werkingsregels met betrekking tot de niet-effectieve leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.
Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, elke persoon verbonden aan een Belgisch non-profit laboratorium met werkzaamheden binnen de moleculaire diagnostiek.
Het verzoek als kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist vrij over elk verzoek tot opneming. Per laboratorium kunnen maximaal twee vertegenwoordigers lid worden.

ARTIKEL 7
Personen die openstaan voor de objectieven van de vereniging kunnen niet-effectief lid worden van de vereniging. Hiertoe volstaat een eenvoudig verzoek aan de raad van bestuur die beslist over elk verzoek tot opneming.

ARTIKEL 8
De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 250 euro verplicht. Het lid dat twee opeenvolgende jaarlijkse bijdragen, tegen de datum bepaald in het schrijven tot aanmaning van de betaling in het tweede jaar, niet heeft betaald, wordt als ontslagnemend beschouwd.
De bijdrage wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Bij gebrek aan een beslissing op de jaarlijkse algemene vergadering, bedraagt de jaarlijkse bijdrage 0 euro.

ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.
Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering.
Een lid dat niet langer verbonden is aan een laboratorium, zoals omschreven in artikel 6, wordt als ontslagnemend beschouwd.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie en maximum vijftien bestuurders die lid zijn van de vereniging. Indien en zolang de vzw minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Ingeval van een tweehoofdig bestuursorgaan, kan een lid van het bestuursorgaan geen doorslaggevende stem uitoefenen.

ARTIKEL 12
Bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, dan wordt er geen tussentijdse vervanger verkozen, tenzij hierdoor het minimum aantal bestuurders tot onder het statutaire minimum is gedaald. In dat geval gebeurt de vervanging conform artikel 15.

ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In het geval er voor de invulling van de vrije mandaten meer kandidaten dan beschikbare plaatsen zijn, worden onder de kandidaten (die al dan niet de meerderheid van stemmen behaalden), slechts het aantal kandidaten dat overeenstemt met het aantal beschikbare mandaten verkozen, meer bepaald de kandidaten met de meeste stemmen.
In het geval er een gelijk aantal stemmen is voor twee of meer kandidaten en minder mandaten beschikbaar zijn dan er beschikbare plaatsen zijn, wordt door het lot bepaald wie bestuurder wordt.

ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.
De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

ARTIKEL 15
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.
In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

ARTIKEL 16
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van een tweehoofdig bestuursorgaan. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 17
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.
De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 18
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.

ARTIKEL 19
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de secretaris op initiatief van de voorzitter of van twee bestuurders. In geval van afwezigheid van de secretaris worden de oproepingen getekend door twee bestuurders.
Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief of per mail, ten minste veertien dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens belet of afwezigheid door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon.

ARTIKEL 20
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de bestuurders die het wensen.

ARTIKEL 21
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

ARTIKEL 22
Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 23
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van ofwel de voorzitter, ofwel de ondervoorzitter, ofwel de secretaris, ofwel de penningmeester.

ARTIKEL 24
Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 25
Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 26
Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

ARTIKEL 27
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg: het dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijks bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijks bestuurders.
Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, die alleen kan handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 28
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door een door de algemene vergadering aan te duiden persoon.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan toelaten dat leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand omschreven.
In afwijking van andersluidende bepalingen in titel IV van deze statuten en behalve in geval van statutenwijziging, kunnen de besluiten van de algemene vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle leden.

ARTIKEL 29
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng “om niet” van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 30
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 31
Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

ARTIKEL 32
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 33
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per mail, gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 34
Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn, kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 35
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 36
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

ARTIKEL 37
Bij uitsluiting van een lid zijn dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord worden.

ARTIKEL 38
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.
De notulen worden elektronisch verstuurd naar de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden en naar de bestuurders en beschikbaar gesteld door publicatie op de website van de vereniging via paswoordtoegang voor de effectieve leden.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 39
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
 

TITEL VI: SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 40
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangeloze doelstelling.

ARTIKEL 41
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in voorkomend geval het intern reglement van toepassing.