Bylaws

Statuten MolecularDiagnostics.be

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam: MolecularDiagnostics.be, afgekort: MD.be.

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Leenhof 9, 8310 Assebroek en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de kennis, de samenwerking, de kwaliteit, de opleiding en het wetenschappelijk onderzoek in de moleculaire diagnostiek. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.  

ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5
De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.
De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een huishoudelijk reglement. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, elke persoon verbonden aan een Belgisch non-profit laboratorium met werkzaamheden binnen de moleculaire diagnostiek. Het verzoek als kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist vrij over elk verzoek tot opneming. Per laboratorium kunnen maximaal twee vertegenwoordigers lid worden.

ARTIKEL 7
Personen die openstaan voor de objectieven van de vereniging kunnen toegetreden lid worden van de vereniging. Hiertoe volstaat een eenvoudig verzoek aan de raad van bestuur die beslist over elk verzoek tot opneming.

ARTIKEL 8
De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 250 euro verplicht. De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Het lid dat twee opeenvolgende jaarlijkse bijdragen, tegen de datum bepaald in het schrijven tot aanmaning van de betaling in het tweede jaar, niet heeft betaald, wordt als ontslagnemend beschouwd.

ARTIKEL 9
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Elk lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten. Een lid die niet langer verbonden is aan een laboratorium, zoals omschreven in artikel 6, wordt als ontslagnemend beschouwd.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.
 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en maximum vijftien bestuurders die benoemd worden onder de leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat   de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door verlies van het lidmaatschap of door overlijden. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

ARTIKEL 15
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 16
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de secretaris op initiatief van de voorzitter of van twee bestuurders. In geval van afwezigheid van de secretaris worden de oproepingen getekend door twee bestuurders. Alle bestuurders moeten worden opgeroepen per gewone of aangetekende brief, per mail of per fax, ten minste veertien dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens belet of afwezigheid door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.  

ARTIKEL 19
Elke bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen). Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester en kan daarnaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. Indien de raad van bestuur uit twee of drie personen bestaat, worden voorgaande functies gecumuleerd.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van ofwel de voorzitter, ofwel de ondervoorzitter, ofwel de secretaris, ofwel de penningmeester. De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door een door de algemene vergadering aan te duiden persoon. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden. Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: - het wijzigen van de statuten, - de benoeming en de afzetting van de bestuurders, - de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, - de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, - de goedkeuring van de begroting en van de rekening, - de vrijwillige ontbinding van de vereniging, - de uitsluiting van een lid van de vereniging, - de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, - alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24
De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid wordt gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25
De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 dagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 27
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door de secretaris of door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief of per fax tenminste veertien dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste een week voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.  

ARTIKEL 29
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. Tenzij de statuten het anders vermelden, worden de stemmingen gehouden door handopsteking.

ARTIKEL 30
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

ARTIKEL 31
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32
Een meerderheid van 3/4e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. De stemming aangaande de uitsluiting van een lid gebeurt geheim. Uitsluiting kan enkel toegepast worden na inbreuk op de statuten of na het toebrengen van morele of materiële schade aan de vereniging.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. Voorafgaandelijk wordt het lid ook verzocht uitleg te verschaffen over zijn beweegredenen aan de raad van bestuur.

ARTIKEL 33
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders. Elk verslag wordt elektronisch verstuurd naar de aanwezige en vertegenwoordigde effectieve leden en naar de bestuurders en beschikbaar gesteld door publicatie op de website van de vereniging via paswoordtoegang voor de effectieve leden. De raad van bestuur kan uittreksels bezorgen aan belanghebbende derden op haar beslissing na schriftelijk verzoek van een belanghebbende derde bij de raad van bestuur.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.


TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 35
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

TITEL VII: SLOTBEPALING

ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.